GOLD ПАКЕТ – Интензивна нега на возило

са. 8  часа     

Цена:     5.200,00 денари

____________________________________

         Ги опфаќа сите Silver услуги

         ПЛУС 

  • Интезивно чистење на текстил- штоф   

       или

  • Интензивно чистење на кожа